Go Green

Privacy statement


Retail Solutions neemt uw privacy serieus. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u heb-ben vastgelegd, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via privacy@solutionsbv.eu.

In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan. In deel I van deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Daarnaast treft u als tweede deel van dit statement een beschrijving aan van de wijze waarop wij met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omgaan en deze beveiligen.

Deel I: Algemene privacyverklaring


Privacybeleid
Retail Solutions verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze medewerkers een veilige werkplek en onze klanten een veilige manier van werken. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vast-gelegd in ons Privacyreglement. Voor inzage in het uitgebreidere Privacyreglement kunt u contact opne-men met onze Privacyfunctionaris (privacy@solutionsbv.eu).

Persoonsgegevens en doel verwerking
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat nodig is om een overeenkomst uit te voeren (met onze klanten en/of ons personeel). Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens voor doelen die samenhangen met onze bedrijfsactiviteiten. Ook gebruiken wij persoonsgegevens om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Verder kunnen wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om bijvoorbeeld voor de beveiliging van onze systemen en gebouwen persoonsgegevens te verwerken.

Beveiligen en bewaren
Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons privacybeleid. Voorbeelden van maatregelen zijn: geheimhoudingsverklaringen met personeel en ingeschakelde derden, VPN, regelmatige back-ups, firewalls en antivirus.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Wij bewaren de persoonsgegevens zolang als voor de uitvoering van een overeenkomst nodig is. Persoonsgegevens wor-den mogelijk langer bewaard indien daarvoor toestemming is verkregen of indien dat conform een wettelijke bewaarplicht vereist is.

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de organisatie worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Wij delen persoonsgegevens onder andere met bedrijven die (een deel van) de administratie voor ons voeren, een ICT-leverancier, een arbodienst, een juridisch dienstverlener en de accountant. Persoonsgegevens worden in beginsel niet buiten de Europese Unie verwerkt. Indien dat wel nodig is voor de dienstverlening, hebben wij afspraken gemaakt of vastgesteld dat een vergelijkbaar beveiligingsniveau als in de Europese Unie wordt gehanteerd.

Deel II: Bezoekers website


Doeleinden van de gegevensverwerking van bezoekers van de website
Als u contact met ons opneemt via de website, een bestelling plaatst of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van uw vraag, de bestelling of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het personaliseren van onze website en voor het afhandelen van uw verzoek/vraag/bestelling/bericht.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van functionele cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Functionele cookies
Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt maken wij gebruik van functionele cookies. Dit zorgt ervoor dat u bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Voor het gebruik van deze coo-kies hebben wij geen toestemming nodig.

Algemeen


Informatie en rechten
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de organisatie vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u altijd contact opnemen met Retail Solutions via privacy@solutionsbv.eu.

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op met ons via de hiervoor genoemde contactgegevens van de Privacyfunctionaris. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies. Tevens geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy statement


Retail Solutions takes your privacy seriously. If you want to know what personal data we have collected about you, you can always contact us via privacy@solutionsbv.eu.

This privacy statement briefly describes how we handle personal data. In part I of this privacy statement we explain which personal data we collect and use, for which purpose and how we ensure that personal data is properly protected. In addition, as a second part of this statement you will find a description of the way in which we deal with personal data of visitors of this website and how we protect this data.

Part I: General privacy statement


Privacy policy
Retail Solutions, as controller, processes, manages and secures personal data with the greatest care. We offer our employees a safe workplace and our customers a safe way of working. We comply with the requirements imposed on us by the General Data Protection Regulation (GDPR) and national legislation. We have laid down how we meet these requirements in our Privacy Regulations. For access to our more extensive Privacy policy, please contact our Privacy Officer (privacy@solutionsbv.eu).

Personal data and purposes of processing
We only use personal data if it is necessary to execute an agreement with a customer, to process an or-der, to execute an agreement with an employee or other third party or if we have a justified interest to do so. For example, conducting a customer and personnel administration, tracking user data of our web-site and security of people and buildings. We also process personal data insofar as applicable laws and regulations require us to do so.

Security and storage
We have taken appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access to and other unwanted actions with personal data. These measures are included in our privacy policy. For example, locking closets and rooms containing sensitive personal data, agreeing on secrecy with staff and third parties, protecting systems with antivirus software and firewalls and the regularly making of backups.

The collected personal data are not kept longer than necessary. The retention periods are in line with the guidelines from the Exemption Decree that applied at the time of the old Personal Data Protection Act. A number of examples are elaborated on below:
1. personal data of applicants: up to 4 weeks after the end of the application procedure or 1 year if the applicant has given permission;
2. personal data of employees: 2 years after the end of employment;
3. personal details of the financial administration: as long as is mandatory according to tax legisla-tion (usually at least 7 years).

Third parties
The goal is that personal data is not shared with third parties. If data is shared, this is done solely be-cause this is necessary for the execution of the agreement or to comply with a legal obligation. With organizations that process your data on behalf of the organization, agreements are made to ensure that your data is properly protected by them. Organizations with whom we share data are for example (sala-ry) administration offices, IT suppliers, system administrators, insurers, the tax authorities and suppliers. Insofar as data is shared outside the European Union, we have ensured that this provision is executed under the legally required guarantees, for example because an adequacy decision has been taken for that country or because an organization is affiliated with the Privacy Shield between the EU and the US.

Part II: Visitors website


Purposes of the data processing of visitors of the website
If you contact us via the website, place an order or send us an e-mail, the data you send us will be kept for as long as needed/required to answer your question, execute the order or handle the content of your e-mail.

We use your personal data for the personalization of our website and for handling your re-quest/question/order/message.

Click behaviour and visit data
General visitor data is tracked by the website. In this context, in particular the IP address of your com-puter, the possible user name, the time of retrieval and data that the browser of a visitor sends, can be registered and used for statistical analyses of visiting and clicking behaviour on the website. We also op-timize the operation of the website. We try to anonymize this data as much as possible. This information is never provided to third parties.

Use of cookies
We use functional cookies when offering electronic services. A cookie is a small file that is sent with pag-es from the website and stored by your browser on the hard drive of your computer. We use cookies to remember your settings and preferences.

Functional cookies
To ensure that our website works well, we use functional cookies. This ensures that, for example, your preferred settings are remembered. We do not need permission for the use of this type of cookies.

General


Information and rights
You have the right to object to the processing of your data and you have the right to view, correct or delete your data. In some cases you can also request the organization to restrict the processing of your personal data or to transfer your data to yourself or to a third party.

If you wish to execute (one of) these rights or if you have questions about how we handle privacy and personal data, then you can always contact the Privacy Officer Retail Solutions via privacy@solutionsbv.eu.

Do you have a complaint about the way we process personal data? Please contact us via the aforemen-tioned contact details of the Privacy Officer. If you are unable to resolve the matter in cooperation with us, you can submit a complaint to the regulator, the Dutch Data Protection Authority via (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).

Changes to privacy statement
We reserve the right to amend this privacy statement. Any revised versions are published on this website. If a revised version is published, we provide a clear notification of this with information about the most important changes. We also indicate when the statement was last modified.

Last version: 12 July 2018